ACER termékek garanciája

ACER termékek garanciája, ügyintézés menete:

Korlátozott Jótállási nyilatkozat

1. A korlátozott jótállás terjedelme

1.1 A jelen jótállás alapján a Magyarországon forgalomba hozott Acer termékek vásárlóit az alábbiakban meghatározott jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg a forgalmazóval
szemben. (A 2. pontban megtalálhatja mindazon esetek felsorolását, amelyeknél az Acer által nyújtott jótállás /garancia/ kizárására illetve korlátozására kerül sor.)
A jelen jótállás alapján történő igényérvényesítéssel a jótállás igénybevételére jogosult megerősíti azt, hogy a jótállási nyilatkozatba foglaltakat megismerte, azokat megértette
és magára nézve kötelezőnek, fogadta el. Minden jótálláson alapuló igény érvényesítése során a jelen jótállási nyilatkozatba foglaltak irányadóak, ezért szíveskedjék a jelen
dokumentumot gondosan áttanulmányozni.
A fogyasztók a fogyasztói termékek értékesítésére vonatkozó nemzeti jog szerint meghatározott jogokkal rendelkeznek. Jelen [szavatosság/jótállás] nem zárja ki, nem korlátozza és
nem is függeszti fel ezeknek a fogyasztói jogoknak az alkalmazását.
1.2. Az Acer által nyújtott jótállás nem érinti a vásárlók törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és nem korlátozza a fogyasztókat a Ptk. 305-311/A. §-aiban, a 151/2003 (IX.22.)
Korm. Rendeletben (a továbbiakban: kötelező jótállás), valamint a 49/2003 (VII. 30.) GM rendelet alapján, vagy a jövőben ezen jogszabályok helyébe lépő egyéb rendelkezések
értelmében megillető jogosultságokat sem. Amennyiben az Acer a kötelező 1 évet meghaladó időtartamú garanciát vállal bármely termékére, akkor a vásárlás napjától számított
12 hónap elteltét követően a garancia terjedelme és az igényérvényesítés tekintetében, minden esetben, kizárólag a termékhez kapott Korlátozott Jótállási Nyilatkozat vonatkozó
rendelkezései érvényesek. Ha a jótállási jegy kitöltésre került annak ellenére, hogy a termék megvásárlása nem fogyasztói jogügylet keretében történt, akkor a vásárló kizárólag a
termékhez mellékelt Korlátozott Jótállási Nyilatkozat szerinti jogokat érvényesítheti a jótállás keretében.
Az ügyfél felelőssége elutasítani olyan újként értékesített Acer termék átvételét, amelynél az Acer biztonsági pecsét sérült, ilyenkor értesíteni kell az eladót. Sérült pecséttel ellátott Acer
termék átvételével az ügyfél vállalja, hogy az ilyen termék jótállási jogosultsága különböző (csökkentett) lesz, ellenkezni fognak egy új Acer termék alapvető jótállási feltételeivel.
1.3. Az Acer jótállást vállal a termékhez mellékelt jótállási jegyben (garancialevélben) meghatározott garancia időtartama alatt minden olyan Magyarországon forgalmazott és a
végfelhasználó részére első ízben értékesített Acer termék anyagbeli vagy gyártási hibától való mentességéért, ideértve a vétel időpontjáig azokba beépített eredeti Acer alkatrészeket
és tartozékokat is (együttesen: rendszer), amelyek használatára rendeltetésszerűen került sor. A forgalomba hozott rendszerhez kapcsoltan értékesített – tartós fogyasztási
cikknek nem minősülő – szoftverek, ideértve az operációs rendszert is, a termék átadáskori állapotában fennálló felszereltséggel és állapotban kerülnek biztosításra. Az Acer nem
vállal garanciát arra nézve, hogy a kapcsolt szoftverek bármelyike folyamatosan vagy hibamentesen fog működni, illetőleg megfelel a vásárló által támasztott igényeknek. A hibás
szoftverekkel kapcsolatos szavatossági igényt a vásárlás napjától számított 2 éves időtartamon belül lehet a törvényes rendelkezések megtartásával érvényesíteni.
1.4. A jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozat alapján történő igényérvényesítés esetén az Acer jogosult saját választása szerint a hibás rendszernek vagy az abban foglalt hibás
alkatrésznek a kijavítására, illetőleg annak új, utángyártott vagy gyárilag felújított rendszerre vagy alkatrészre történő kicserélésére. Abban az esetben, ha az Acer a jótállás keretében
végzett javítás során gyárilag felújított rendszert vagy alkatrészt használ fel, ezek teljesítményének és jellemző vonásainak meg kell egyeznie az újonnan megvásárolt termék
teljesítményével és jellemző vonásaival.
Amennyiben a vásárlás időpontjától számított 1 éves időtartamon belül fogyasztónak minősülő vásárló érvényesít az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás alá
eső jótállási igényt, úgy a fogyasztót megilleti a választás joga a tekintetben, hogy a hibás rendszer kijavítását vagy kicserélését kéri azzal, hogy ez esetben a kijavítás során a termékbe
csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a fogyasztó által választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótálláson alapuló igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállás teljesítésével a
fogyasztónak okozott kényelmetlenséget. Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, akkor a terméket az Acer az aránytalan többletköltségre tekintet nélkül kicseréli, ha annak hibája a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Az Acer tulajdonába megy át a jótállás keretében kiszerelésre illetőleg kicserélésre kerülő minden hibás rendszer és alkatrész, míg a cserekén átadott rendszer vagy alkatrész a
vásárló tulajdonába kerül.
1.5. A jótállási kötelezettség a vásárlás időpontjával veszi kezdetét. Jótállási igényt az a vásárló érvényesíthet, aki a termékkel és fogyasztó esetén az érvényes jótállási jeggyel,
fogyasztónak nem minősülő vásárló esetén a vásárláskor átadott – az értékesítés időpontját is tartalmazó – eredeti számlával (eladást igazoló nyugtával), rendelkezik. A jótállási jegy
akkor tekinthető érvényesnek, ha azon fel van tüntetve a terméket értékesítő kereskedő neve és címe, a termék típusa, megnevezése, gyári száma illetőleg sorozatszáma, a gyártó
valamint a forgalmazó neve és címe, továbbá a vásárlás (a forgalmazó általi üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés) napja. A fogyasztói szerzödések keretében érvényesített
jótállási igények intézésénél a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.
1.6. A kötelező jótállás, valamint a jelen Korlátozott Jótállási Nyilatkozat alapján, garanciális javítás az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) bármely – a vásárlás helyétől eltérő
– országában igényelhető azzal, hogy ilyen esetben a javításra az EGT azon országában hivatalosan használt nyelven kerül sor, amely országban a szervizt igénybe veszik. Előfordulhat,
hogy a jótállás körébe tartozó javítás, valamely a megvásárolt rendszer nyelvének megfelelően specifikusan kialakított tartozékot vagy alkatrészt érint (pl. billentyűzet, szoftver), nem
végezhető el a rendszer nyelvezetétől eltérő más nyelven (nyelveken), így azon a nyelven sem, amely abban az országban használatos, amelyben a javítás elvégzését kérik.
2. A jótállás kizárása és korlátozása
2.1. A jelen jótállás nem terjed ki:
2.1.1. azon termékekre, amelyek nem az Acer által, vagy annak részére kerültek legyártásra, valamint az Acer által vagy Acer számára gyártott azon termékre, amelyeket a
végfelhasználó számára a jelen jótállás területi hatályán (EGT országai) kívül eső országban értékesítettek;
2.1.2. azon termékekre, amelyek az alábbiakban megjelölt cselekmények bármelyike következtében sérültek vagy hibásodtak meg:
2.1.2.1. A rendszer rendeltetésellenes használata, ideértve – de nem kizárólagosan – bármely, nem a rendszerhez mellékelt használati útmutató szerinti használatot is, a rendszer
bármely egyéb rendeltetésétől eltérő használatát, illetőleg a rendszerrel kapcsolatos egyéb szakszerűtlen használatot;
2.1.2.2. a rendszer bárminemű megváltoztatása, beleértve olyan alkatrészek használatát is, amelyeket nem az Acer gyártott vagy forgalmazott;
2.1.2.3. az Acer-en vagy az Acer által megjelölt szolgáltatón kívül bárki más által végzett szerviz vagy javítás;
2.1.2.4. a rendszernek az Acer-hez vagy az Acer által engedélyezett szervizszolgáltatóhoz történő visszaküldése során a termék nem megfelelő szállítása vagy csomagolása; valamint
2.1.2.5. harmadik személy termékének (pl. memória-kártyák) szakszerűtlen installálása;
2.1.3. bármely program, adat vagy hordozható adattároló-eszköz elvesztésére vagy megrongálódására. Minden program, adat vagy hordozható adattároló-eszköz megóvása,
biztonsági másolat készítése, a jótállási igényt érvényesítő felelősségi körébe tartozik. Kérjük ennek során legyen tekintettel arra, hogy az Acer választása szerint jogosult a garanciális
javításra kerülő rendszert azonos minőségű új vagy felújított termékre kicserélni, amely következtében az Ön által a jótállás keretében javításra beadott rendszerben tárolt bármely adat
elveszhet, megsérülhet, vagy a javítást követően elérhetetlenné válhat az Ön számára;
2.1.4. a fogyóeszközökre, ideértve a rendszer azon részeit is, amelyek a rendszer rendeltetésszerű használata során időnként kicserélést igényelnek, mint például a hordozható
számítógépek akkumulátorai. A jótállási időszak alatt az Acer kicseréli azon akkumulátorokat, melyek kapacitása az eredeti kapacitás 50%-a alá csökken.
2.1.5. A nem fogyasztói jogügylet keretében értékesített termékek, valamint a fogyasztó által az 1 éves kötelező garancia leteltét követően a korlátozott jótállási nyilatkozat alapján
érvényesített igény esetén a jótállás nem terjed ki az LCD kijelző technológiával felszerelt rendszerekben az LCD kijelző olyan apróbb hibáira, amelyek következtében az adott LCD
kijelzőn minden egymillió pixelre maximum négy (4) hibás pixel esik azzal, hogy egyidejűleg a kijelző panel kilenc (9) egyenlő négyszögletű területre felbontása esetén a középen
elhelyezkedő négyzetben egynél több hibás pixel nem fordulhat elő.
2.2. A felelősség korlátozása és kizárása
2.2.1. A felelősség kizárása nem vonatkozik a szerződésszegésből eredően, szándékosan, súlyos gondatlansággal illetőleg bűncselekmény következményeként életben, vagy testi
épségben bekövetkezett károkra.
3. Jótálláson alapuló szolgáltatás igénybevétele
A jótálláson alapuló igények bejelentésére és a jótállás keretében történő szolgáltatás igénybevételének a jótállási jegyen feltüntetetteknek megfelelően kerülhet sor azzal, hogy a rögzített bekötésű,
10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható tartós fogyasztási cikkek esetén az ACER kötelezettséget vállal arra, hogy ezen termékek javítását azok üzemelésének
helyén végzi el. A területileg illetékes ACER-társaság és a garanciális szervizek elérhetőségei a jótállási jegyen, valamint http://support.acer-euro.com weboldalon kerültek feltüntetésre.
Mielőtt elküldené Acer termékét szervizbe, kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy lementette adatait és programjait és kérjük töröljön minden bizalmas, védett és személyes információt vagy
programot ( továbbiakban „Adatok“ ) a készülékről. Az Acer nem felelős az Adatok vesztéséért, sérüléséért vagy közzétételéért, melyek az Acer felügyeletén kívül, vagy harmadik felek
cselekedetei vagy mulasztása miatt történtek, szintén nem felelős az Adatok helyreállításáért vagy újratelepítéséért.